เจ้าอาวาส วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร (ปัจจุบัน)


                                                

                                    พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)
                                     เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
                                                 เจ้าคณะภาค ๗

๑. ประวัติสังเขป

 • ชื่อพระพรหมเสนาบดี  ฉายา ญาณวีโร อายุ ๗๒ พรรษา ๕๑  วิทยฐานะ ป.ธ.๗, M.A.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร และเจ้าคณะภาค ๗

๒.   สถานะเดิม

 • ชื่อพิมพ์ นามสกุล  บุญรัตนาภรณ์  เกิด  ๑  ฯ ๑๐  ค่ำ  ปี ระกา  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  ๑๖ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๔๘๘  บิดาชื่อนายบุญ  บุญรัตนาภรณ์   มารดาชื่อนางสวย  บุญรัตนาภรณ์ บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร

๓.   อุปสมบท

 • วัน ๓ ฯ ๘-๘ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๒๖   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๐๙  ณ วัดนาสาร ตำบลนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระอุปัชฌาย์  พระเทพรัตนกวี  (เกตุ ธมฺมวรมหาเถร) วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระกรรมวาจาจารย์ พระครูโสภิตคุณานันท์ วัดนาสาร  อดีตเจ้าคณะอำเภอ  บ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พระอนุสาวนาจารย์   พระครูพิศาลคุณาภรณ์    วัดอภัยเขตตาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. วิทยฐานะ             

 • พ.ศ.๒๕๐๐     สำเร็จประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านรางห้าตำลึงสายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • พ.ศ.๒๕๑๒     สอบได้ น.ธ.เอก วัดคลองวาฬ สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พ.ศ.๒๕๓๒     สอบได้ประโยค ป.ธ.๗   สำนักเรียนวัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ
 • พ.ศ.๒๕๒๐     สำเร็จปริญญาตรี (B.A.) จากมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย
 • พ.ศ.๒๕๒๒    สำเร็จปริญญาโท (M.A.) จากมหาวิทยาลัยมคธ  ประเทศอินเดีย
 • พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความสามารถพิเศษ: มีความชำนาญพิมพ์ดีดไฟฟ้าไทย-อังกฤษ

 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
 • เป็นผู้ออกแบบโปรแกรมสมณศักดิ์ที่คณะสงฆ์ใช้หาข้อมูล
 • ในการพิจารณาสมณศักดิ์ในปัจจุบันนี้ เป็นผู้ทรงจำพระปาฏิโมกข์ และสวดพระปาฏิโมกข์ประจำ

 ๕. งานการปกครอง

      พ.ศ.๒๕๓๖   

 • เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
 • เป็นพระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
 • เป็นเจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์
 • เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดปทุมคงคา

      พ.ศ.๒๕๔๕  

 • เป็นรองเจ้าคณะภาค ๗

 ๖.   งานการศึกษา

 • เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดปทุมคงคา     จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีนักธรรม และธรรมศึกษาตรีโท-เอก
 • จัดนิตยภัตถวายครูสอนบาลี-นักธรรม-ธรรมศึกษา
 • ครูสอนศีลธรรมประจำวัดปทุมคงคาตลอดปีจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารพร้อมและมอบรางวัลแก่นักเรียนผู้สอบบาลี-นักธรรมได้ในสนามหลวง เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดปทุมคงคา พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา มีนักเรียนบาลีสอบได้ ป.ธ.๙ รวม  ๘ รูป คือ

                         ๑.   พ.ศ.๒๕๓๗  สามเณรเทพพร     มังธานี            ป.ธ.๙
                         ๒.   พ.ศ.๒๕๓๘  พระมหาเกรียงไกร  อหึสโก          ป.ธ.๙
                         ๓.   พ.ศ.๒๕๔๒  พระมหาเชาว์      ฐานรโต            ป.ธ.๙
                         ๔.   พ.ศ.๒๕๔๕  พระมหาประทีป     ทีปธมฺโม        ป.ธ.๙
                         ๕.   พ.ศ.๒๕๔๖   พระมหาภาณุพงษ์  พฺรหฺมสิริ       ป.ธ.๙
                         ๖.   พ.ศ.๒๕๔๗  พระมหาอนุชาติ  อนุยุตฺโต          ป.ธ.๙
                         ๗.   พ.ศ.๒๕๕๕ พระมหาอริญชย์   ฐิตสิริ              ป.ธ.๙
                         ๘.  พ.ศ.๒๕๕๖ พระมหาสุเนตร์  จตฺตมโล              ป.ธ.๙

 • จัดสอนธรรมศึกษาโรงเรียนวัดปทุมคงคา, โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ และโรงเรียนศึกษานารีวิทยา บางบอน

๗. งานเผยแผ่

 • เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคา
 • ส่งเสริมให้ตั้งกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำวัดปทุมคงคา
 • มีสถานีวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำวัดปทุมคงคา
 • ถวายพระธรรมเทศนาพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นประจำ พ.ศ.๒๕๓๘  
 • วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๘ ได้ถวายพระธรรมเทศนาต่อหน้าพระที่นั่งแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   เรื่อง“ปูชากถา””
 • จัดให้มีการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานทุกวันพระ และวันอาทิตย์ เป็นประจำ
 • แสดงธรรมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 ๘.   งานสาธารณูปการ

 • นับตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นต้นมา ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดปทุมคงคา รวมงานบูรณะและก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๗๑๗,๒๒๖ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสน หนึ่งหมื่น เจ็ดพัน สองร้อย ยี่สิบหกบาทถ้วน)

 ๙. งานศึกษาสงเคราะห์                  

 • ได้จัดตั้งทุนแจกทุนศึกษาสงเคราะห์ชั้นประถม-มัธยม-อุดมศึกษาตามนโยบายของมหาเถรสมาคม โดยจัดตั้งทุน-เพิ่มทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๔๙๘,๗๕๔.๙๒ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์)
 • มอบทุนชั้นประถม-มัธยม-อุดมศึกษา รวมปีละ ๖๑ ทุนทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เป็นต้นมา
 • เป็นกรรมการการศึกษาโรงเรียนวัดปทุมคงคา
 • จัดทอดผ้าป่าการศึกษาให้โรงเรียนวัดปทุมคงคา, โรงเรียนปทุมคงคา  (ร.ร.มัธยม),     โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมและโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

 ๑๐.   งานสาธารณะสงเคราะห์       

 • ดำเนินการมอบของอุปโภคบริโภค ช่วยวัดและพี่น้องที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย เป็นประจำทุกปี
 • จัดซื้อที่ดิน จำนวน ๒๒ ไร่ ณ ตำบลห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สาขาวัดปทุมคงคาเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท)
 • เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • เป็นเจ้าภาพสร้างหอประชุมสงฆ์ภาค ๗ จังหวัดเชียงใหม่จำนวนเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท

 ๑๑.   งานพิเศษ        

พ.ศ.๒๕๓๖   

 • ไปปฏิบัติศาสนกิจให้การอุปสมบท แก่กุลบุตรชาวไต้หวันณ ประเทศไต้หวัน จำนวน ๖๘ รูป สามเณร ๕ รูป กับ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  วัดสระเกศ

พ.ศ.๒๕๓๗  

 • ไปปฏิบัติศาสนกิจให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร และเยี่ยมชาวพุทธ ณ ประเทศออสเตรเลีย กับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ พ.ศ.๒๕๔๓  
 • ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นกับพระพรหมวชิรญาณวัดยานนาวาพ.ศ.๒๕๔๗  
 • ไปปฏิบัติศาสนกิจ ในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปกับพระพรหมเวที  วัดไตรมิตรวิทยาราม

 ๑๒.   สมณศักดิ์        

 • พ.ศ.๒๕๓๐      เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ที่ “พระครูศรีปริยัตยาภรณ์”
 • พ.ศ.๒๕๓๒     เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระสุธีปริยัตยาภรณ์””
 • พ.ศ.๒๕๓๗     เป็นพระราชาคณะชั้นราช   ที่  “พระราชรัตนดิลก  ตรีปิฎกวราลงกรณ์  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม คามวาสี”
 • พ.ศ.๒๕๔๕     เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ   ที่ “ พระเทพรัตนสุธี   ศรีธรรมสาธก  ตรีปิฎกวราลงกรณ์    มหาคณิสสร    บวรสังฆาราม    คามวาสี”
 • พ.ศ.๒๕๕๓    เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ “พระธรรมคุณาภรณ์  บวรศีล สมาจารนิวิฐ วรกิจจานุกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ”


 • นําสงฆ์สู่ธรรมที่แท้จริง ด้วยวิปัสสนากรรมฐาน... อ่านต่อ
 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • สงฆ์ไทยในอเมริกาประกาศ“ปฏิญญาแอลเอ”... อ่านต่อ
 • ฮือฮาเจอหมู่บ้านศีล 5 นับหมื่นครัว ไม่กินเนื้อสัตว์... อ่านต่อ
 • ทั่วประเทศพร้อมจัด ‘สวดมนต์ข้ามปี’ ตั้งมั่นทำดีตลอดปี 2557... อ่านต่อ

 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • มติมหาเถรสมาคมเเต่งตั้ง พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗ M.A.) เป็น เจ้าคณะภาค ๗... อ่านต่อ
 • ร่วมมุทิตาสักการะ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗,M.A.,พธ.ด.)... อ่านต่อ
 • วันออกพรรษา อ่านต่อ
 • ขอเชิญร่วมเวียนเทียนวันวิสา... อ่านต่อ

 • 100 ปี ชาตกาลพุทธทาส 1และ 2 อ่านต่อ
 • กำลังใจ - ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • การตัดกรรมตามแนวพุทธ อ่านต่อ
 • ว.วชิรเมธี \"เรามีเวลาจำกัด\" อ่านต่อ
 • มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก อ่านต่อ

 • วันเข้าพรรษา (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอาสาฬหบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ... อ่านต่อ
 • วันวิสาขบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)... อ่านต่อ
 • วันมาฆบูชา ( วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดื... อ่านต่อ

 • สนทนาธรรมเซนกับสตีฟ จ็อบส์ อ่านต่อ
 • มงคลสูตร 38 ประการ อ่านต่อ
 • สุ จิ ปุ ลิ คือ หัวใจของนักปราชญ์หรือบัณฑิต... อ่านต่อ
 • พระไตรปิฏก อ่านต่อ
 • เรื่อง "กรรมของชาติของบ้านเมื... อ่านต่อ

 • พระเวสสันดร ผู้ทรงบำเพ็ญทานบ... อ่านต่อ
 • วิธุรบัณฑิต ผู้บำเพ็ญสัจบารม... อ่านต่อ
 • พระมหานารทกัสสปะ ผู้ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี... อ่านต่อ
 • มโหสถบัณฑิต ผู้ทรงบำเพ็ญปัญญ... อ่านต่อ
 • พระจันทกุมาร ผู้ทรงบำเพ็ญขันติบารมี... อ่านต่อ

 • สตีฟ จ็อบส์ ไทย เวอร์ชั่น Steve Jobs' T... อ่านต่อ
 • เขาพระวิหาร : บทเรียนของพื้นที่ออนไลน์ โปรดตั้งสติก่อนรักชาติ... อ่านต่อ
 • บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ อ่านต่อ
 • ลำล่อง...คิดฮอดพ่อแม่ อ่านต่อ
 • ถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่อง ก็ไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์... อ่านต่อ

 • คิดเป็นเห็นธรรม ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว โดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)... อ่านต่อ
 • เสียงธรรม เรื่อง เจ้ากรรมนายเ... อ่านต่อ
 • นางสามาวดี อ่านต่อ
 • หลวงพ่อชา - ต่อสู้ความกลัว อ่านต่อ

 • MV เดินตามรอยเท้าพ่อ อ่านต่อ
 • [MV] ต้นไม้ของพ่อ อ่านต่อ
 • เพลง ของขวัญจากก้อนดิน อ่านต่อ
 • เพลง รูปที่มีทุกบ้าน อ่านต่อ
 • เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ \"King of Kings\" อ่านต่อ


 •                         

      


  วัดปากน้ำ . สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง . สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง . มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย . กรมการศาสนา . สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย . กระทรวงวัฒนธรรม